รายละเอียดวีดีโอ

นิทาน เรื่อง "โรงเรียนของฉัน" (ผู้อ่าน : วาสนา กลับอำไพ CLP)
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

โครงการเรียนรู้ห้องวัยตุ๊กตา (กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ฝึกทักษะการฟังจากนิทาน)

" เรื่อง โรงเรียนของฉัน "

เรื่อง : ชายฤทธิ์ ศรีโรจนฤทธิ์

ภาพ : โสภาคย์ ดวงแข

อ่านนิทาน: วาสนา กลับอำไพ  เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ฯCLP