รายละเอียดวีดีโอ

นิทาน เรื่อง ล้อกลมๆกับโลกกว้าง (ผู้อ่าน : วาสนา กลับอำไพ CLP)
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

โครงการเรียนรู้ห้องวัยตุ๊กตา (กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ฝึกทักษะการฟังจากนิทาน)

" เรื่อง ล้อกลมๆกับโลกกว้างๆ "

เรื่อง : Jiwon Na

ภาพ : Suyoung So

แปล : พิมพ์วรรณ หล้าวงษา

ผู้อ่าน : วาสนา กลับอำไพ (เจ้าหน้าอุทยานการเรียนรู้ฯCLP)